ΧΗΤΟΣ Α.Ε.

    Η ΧΗΤΟΣ Α.Ε. για να καλύψει μεταξύ άλλων, την ανάγκη για λεπτομερή παρακολούθηση των διαδικασιών της παραγωγής επέκτεινε το MyErπ και        εγκατέστησε και το My.Ερp.Production Monitoring το οποίο συνεργάζεται αρμονικά με το κύκλωμα τόσο της παραγωγής όσο και αυτό της κοστολόγησης των προίόντων.

MyERπ Production Monitoring Η εφαρμογή μας προσφέρει είναι μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική λύση για την παρακουλούθηση του Σύστηματος Ιχνηλασιμότητας η οποία επιτρέπει την λεπτομερή παρακολούθηση όλων των σημείων της παραγωγικής διαδικασίας. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο όλες οι διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται, σε δεδομένη χρονική στιγμή
   
 στην παραγωγική διαδικασία,
   
 την αποθήκη
   
 και τη διανομή του προϊόντος.
    Ορισμένα από τα στοιχεία τα οποία αντλούνται είναι :
       
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται μία δεδομένη εντολή παραγωγής
       
• Ποιος εργαζόμενος εκτελεί μία συγκεκριμένη εργασία
       
• Ποιοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στην παραγωγή, προϊόντων δεδομένης εντολής παραγωγής ή παρτίδας παραγωγής
       
• Ποιες παρτίδες Α’ ύλών αναλώθηκαν στην παραγωγή, προϊόντων δεδομένης εντολής παραγωγής ή παρτίδας παραγωγής
       
• Νεκροί χρόνοι ανά εντολή παραγωγής
       
• Στατιστική διακοπής παραγωγικής διαδικασίας (Λόγοι, χρόνοι, συσχετιζόμενοι εργαζόμενοι, συσχετιζόμενες εντολές παραγωγής).
       
• Παρτίδες παραγομένων
       
• Status εντολής παραγωγής
       
• Status παραγγελίας πελάτη
       
• Status παραγομένου είδους
       
• Συνολικά αναλωθέντες χρόνοι ανά παραγόμενο και εργαζόμενο
       
• Συνολικό κόστος (πραγματικό) εργασίας ανά παραγόμενο ή ανά εντολή παραγωγής ή ανά παραγγελία πελάτη.
       
• Πληροφορίες για τη αποθήκευση και τη διακίνηση συγκεκριμένης παρτίδας παραγομένου.

Ποια επιχειρηματικά οφέλη απολαμβάνει τώρα ο πελάτης μετά τη λύση που δόθηκε από την εταιρία σου (πολύ σημαντικό κομμάτι). Όπως βλέπεις και από τα παραδείγματα, η γενική τακτική είναι να ξεκινάνε με ένα μικρό κείμενο που περιγράφει την περίπτωση αναφέροντας κάποια metrics που “μετρούν” την επιτυχία. Τέτοια metrics μπορούν να είναι η αύξηση των πωλήσεων του πελάτη μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, η μείωση των εξόδων του ή ακόμα και η μείωση του χρόνου των διαδικασιών του. Οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί και να είναι βέβαια προς το καλύτερο.

Το MyERπ Production Monitoring σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει δεδομένα για τους δύο βασικούς τύπους Ιχνηλασιμότητας:
 Προς τα εμπρός (Downstream) Ιχνηλασιμότητα: ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot), να φτάσουμε στον εντοπισμό όλων των παρτίδων τελικών προϊόντων που παρήχθησαν και της διακίνησης των προϊόντων στα σημεία πώλησης.
 Προς τα πίσω (Upstream) Ιχνηλασιμότητα: γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), να ανιχνεύσουμε τη διακίνηση της, τις Α’ ύλες και τους εργαζόμενους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της.