ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η μείωση της γραφειοκρατίας, ή χρήση του ίδιου προγράμματος από όλους τους εργαζομένους, η ευκολότερη και ταχύτερη

ανεύρεση δεδομένων, η άμεση παρουσίαση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας,

η βελτίωση της σχέσης της εταιρείας με τους πελάτες, καθώς και διάνοιξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών ήταν το πρώτο

 ζητούμενο της διοίκησης.

Οι λειτουργίες, οι διαδικασίες και τα εργαλεία της εφαρμογής θα έπρεπε να εξασφαλίζουν την αξιόπιστη διαχείριση των

 οικονομικών της επιχείρησης και τη λήψη των άμεσων, σωστών αποφάσεων τόσο για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας όσο    και για την επέκτασή της.  Και φυσικά θα έπρεπε να βοηθούν στη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες, αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

   Η απο τις ποιο βασικές απαίτησεις ήταν να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο αξιόπιστη, επίκαιρη και καλά επεξεργασμένη πληροφορία για να επιτυγχάνεται το

    καλύτερο αποτέλεσμα.  Και για να γίνει αυτό δεν θα μπορούσε η επιχείρηση να λειτουργεί ως άθροισμα συσχετιζόμενων μερών (διευθύνσεις με αυτονομία διαχείρισης και

    απολογιστική καταγραφή των πεπραγμένων).  Χρειαζόταν να αναβαθμιστεί η εταιρεία σε Οικονομικό Οργανισμό του οποίου κάθε μέλος-όργανο θα κατείχε

    σχετική θέση έναντι των υπολοίπων, θα λειτουργούσε ως προς αυτά με τη σχέση – εξυπηρετητή και θα παρήγαγε μετρήσιμα αποτελέσματα με έναν και

    μόνο στόχο.  Την αριστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και της ελαχιστοποίησης του

    κόστους.

 

Η λύση

    Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. μετά από ενδελεχή έλεγχο των διαθεσίμων πληροφορικών συστημάτων τα οπαία ήταν διαθέσιμα στην

    Ελληνική αγορά,  επέλεξε το MyERπ της BOSS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και την σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Server 2008 της Microsoft. Το συγκεκριμένο λογισμικό ήταν

    το μόνο το οποίο ανταποκρινόταν στις φιλόδοξες απαιτήσεις της Ιαπωνικής Α.Ε., η λειτουργικότητα του, το φιλικό interface, η ταχύτητα αλλά και η δυνατότητα

    προσαρμογής τους αποτελούσαν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία της εγκατάστασης.

    Τα υποσυστήματα του MyERπ τα οποία επελέγησαν στην αρχική εγκατάσταση ήταν αυτά της :

        Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

        Αξιογράφων,

        Παγίων,

        Ταμείου,

        Cash Flow,

        Προϋπολογισμού,

        Συναλλασσομένων,

        Αποθηκών,

        Πωλήσεων,

        Αγορών εσωτερικού και Εξωτερικού,

        M.R.P. ,

        Διαχείρισης προσωπικού,

        C.R.M. ναι

        M.I.S.

    Ενώ στην συνέχεια εγκαταστάθηκε και το σύστημα διαχείρισης  αποθηκών  (Warehouse Management System) με την χρήση φορητών τερματικών.

   Τα Οφέλη

    Τα οφέλη τα οποία προέκυψαν από την επιλογή του MyERπ μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα :

 

 

    Ταυτόχρονα η επιλογή της βάσης δεδομένων MS SQL Server 2008 64 Bit αύξησε δραματικά τη ταχύτητα και την αξιοπιστία του συστήματος. Τα  13 σημεία αποθήκευση

    και πώλησης συνδέθηκαν μέσω Replication με το κεντρικό χωρίς κανένα πρόβλημα, περεχώντας συνεχή on line ενημέρωση όλων των μερών (χρηστών) για όλα (πληροφορίες).